ORGANIZER

Nencki Institute of Experimental Biology
Polish Academy of Sciences
3 Pasteur Street
02-093 Warszawa, Poland

Website: www.neuronsinaction.nencki.gov.pl
invoice: i.marchewka@nencki.gov.pl

registration: k.tomaszewski@nencki.gov.pl

agenda: k.radwanska@nencki.gov.pl